Yorkville/Kleindeutschalnd Historical Society

New York, NY 10005